Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse läbiviidav projekt „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“ on vajalik täiendamaks teadmisi kliimamuutuste mõjudest, nende mõjudega kohanemise vajadusest ja võimalustest Eestis. Kliimamuutustega kohanemine aitab muutuvate kliimatingimuste ja nende mõjudega paremini toime tulla ning tekkida võivaid kahjusid ennetada ja leevendada.

Projekti eesmärk on tagada, et kliimamuutustega kohanemise tegevused toimuvad Eestis läbimõeldult ja koordineeritult.

Projekti tulemuseks on põhjalik ülevaade kliimamuutuste mõjudest ja sobilikest kohanemismeetmetest ning selle ülevaate põhjal koostatud Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava eelnõud prioriteetsetes valdkondades - taristu, ehitised, transport  ja energeetika. 

Projekt viiakse läbi  Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi "Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine" toetusel projekti „Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine“ raames.

Paralleelselt selle projektiga annavad Keskkonnaministeeriumile Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava koostamise eelnõu jaoks sisendid veel KATI (Tartu Ülikooli geograafia osakond) projekt kliimamuutuste kohanemismeetmete väljatöötamisest planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse valdkonnas; RAKE (Tartu Ülikool) projekt kohanemismeetmete väljatöötamisest majanduse, ühiskonna, teadlikkuse ja koostöö valdkonnas; ning BioClim (Eesti Maaülikool) projekt kliimamuutustega kohanemisest looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnas.
 

© 2024 Copyright SEI Tallinn