Meeskond

SEI Tallinn vastutab projekti juhtimise, aruandluse  ja projekti teabevahetuse ning avalikustamis- ja kaasamisürituste korraldamise eest ning viib läbi alamvaldkonna analüüsi ja meetmekava koostamise viies alamvaldkonnas:
  • Tehnilised tugisüsteemid (sh maanteed, sadamad, sillad, veevarustus ja kanalisatsioon ning telekommunikatsioon);
  • Transport;
  • Energiasõltumatus, varustuskindlus ja -turvalisus;
  • Energiatõhususe rakendamine;
  • Elektritootmine.
Partnerid

Eesti Maaülikool. 

Eesti Maaülikooli (EMÜ) Tehnikainstituut viib läbi alamvaldkonna analüüsi ja meetmekava koostamise kahes alamvaldkonnas:
  • Energiaressursid;
  • Soojatootmine ja jahutamine. 
EMÜ Tehnikainstituudi eksperdid omavad põhjalikku ja praktilist kogemust  erinevate energiaressursside üksikult ja koos kasutamises nii elektri kui soojatootmises ning energiatootmise optimeerimise küsimustes just rohujuuretasandil (konkreetsetes ettevõtetes ja tarbijagruppides, kus kliimamuutuste mõju avaldub igapäevaselt. EMÜ ekspertide spetsiifiline kogemus annab lisaväärtust kogu projektimeeskonna  ühisele kogemustepagasile.

Balti Keskkonnafoorum. 

BEF viib läbi alamvaldkonna analüüsi ja meetmekava koostamise ühes alamvaldkonnas:
  • Ehitised. 
BEF eksperdid on olnud seotud seni ainsa kolme Balti riigi kliimamuutustega kohanemise riiklikul tasandil strateegiate koostamise kogemuse vahetamiseks korraldatud projekti BaltClim läbiviimisega ning põhjalikult käsitlenud hoonete energiatõhususe ja sisekliima ning ehitusviiside ja –materjalide parandamise meetmeid. BEF kogemus annab lisaväärtust projektimeeskonna kollektiivsele teadmistepagasile.

Fridtjof Nanseni Instituut. 

Fritjof Nanseni Instituut (FNI) on sõltumatu Norra teadusasutus, mis uurib rahvusvahelise keskkonna-, energia- ja ressursside juhtimise poliitikat. FNI vastutab projekti kaasatud ekspertidele suunatud 2-päevase koolituse (kliimamuutustega kohanemistegevuste planeerimine ja läbiviimine Norra kuningriigi taristu ja energiasektoris) ettevalmistamise ja läbiviimise eest. 

FNI kaasamine on vajalik Norra kliimamuutustega kohanemise parima kogemuse kasutamiseks Eesti ekspertide teadmistepagasi täiendamiseks riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia koostamisel. Norra on üks vähestest riikidest, kus  kliimamuutustega kohanemise meetmeid rakendatakse igapäevaselt nii riigi kui omavalitsuse kui ettevõtluse tasandil ja kodanikud on kliimamuutuste mõjudest hästi informeeritud. Eestis kliimamuutustega kohanemise vajalikkust täna ei ole veel hoomatud ja praktiline kogemus nii riiklikul kui omavalitsuse kui ettevõtete kui ka ekspertide tasemel kliimamuutustega kohanemise tegevuste kavandamisel ja rakendamisel puudub või on vähene, seetõttu on teiste riikide kogemusega tutvumine äärmiselt vajalik Eestis vastavate tegevuste kavandamiseks ja läbiviimiseks, just eksperdilt-eksperdile läbiviidava koolituse näol. Samuti on välispartneri kaasamine põhjendatud ka sellealase edasise ekspertidevahelise koostöö arendamise aspektist. 

© 2023 Copyright SEI Tallinn