Valdkonnad

Tehnilised tugisüsteemid

Tehniliste tugisüsteemide valdkond keskendub Eesti maanteid, sadamaid, sildu, veevarustust ja kanalisatsiooni ning telekommunikatsiooni mõjutavatele kliimamuutustele.

Transport

Valdkond keskendub Eestis või Eesti kaudu veetavate kaupade ja reisijate transpordinõudlusele, transpordivahendite, transporditeenuste, transpordi- ja liikluskorralduse ning seda valdkonda mõjutavatele kliimamuutustele. Transpordisüsteem koosneb taristust, transpordivahenditest, veoteenusest, inimestest ja kaupadest, mida liigutatakse, sellega seotud teenustest, infost, regulatsioonist ja organisatsioonidest.

Energiasõltumatus, varustuskindlus ja -turvalisus

Energiasõltumatuse, varustuskindluse ja energiaturvalisuse tagamine muutuvas kliimas, et kindlustada igal ajahetkel vajalik energiakogus kõigile tarbijatele, olgu see siis soojuse, elektri või kütuse näol.

Energiatõhususe rakendamine

Kliimamuutustest tingitud energiatõhususe rakendamine nii energia tootmises kui kasutamises.

Elektritootmine

Elektritootmine muutuva kliima kontekstis, et tagada energia tootmiseks vajaliku ärikeskkonna, infrastruktuuri ja ühenduste arendamine.

Ehitised

Kliimamuutustest tingituna hoonete energiatõhususe ja sisekliima ning ehitusviiside ja –materjalide parandamise meetmed ning nende rakendamise võimalused.
(Partner Balti Keskkonnafoorum)

Energiaressursid

Energiaressursside üksikult ja koos kasutamine nii elektri kui soojatootmisel ning energiatootmise optimeerimine muutuva kliima kontekstis.
(Partner Eesti Maaülikool)

Sooja tootmine ja jahutamine

Välisõhu parameetrite ja nende muutumiste mõju soojatootmisel ja jahutamisel.
(Partner Eesti Maaülikool)

 

© 2023 Copyright SEI Tallinn